Behandling av personopplysninger i Legal Insurance Group AS (LIG) 

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil LIG behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er LIG ved daglig leder Mari Gunnerud. Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:  

Adresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo 

E-post: mari@legalinsurance.no 

Telefon: 21519839 

Organisasjonsnr:995 727 153 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte daglig leder, Mari Gunnerud på epost mari@legalinsurance.no eller telefonnummer 21519839. 

 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn  

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

 1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Personopplysninger vil kunne omfatte navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Noen av henvendelsene innebærer forespørsel om advokatbytte eller bruk av ekstern advokat i henhold til forsikringsvilkårene. I denne sammenheng vil det kunne inngå behandling av saksopplysninger, fagforeningsmedlemskap og poliseinformasjon. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på. Videre kan behandling av dine personopplysninger være nødvendig for å oppfylle vilkårene i den registrertes forsikringsavtale. Ved henvendelse om advokatbytte eller ekstern advokat vil behandlingen skje på grunnlag av en anmodning fra deg. 
 2. Rekruttering til nye stillinger oss hos. Personopplysninger vil kunne inngå i CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt ved å sende inn din søknad om stilling hos oss. Behandlingen skjer også på grunnlag av en interesseavveining, da det antas å være i både virksomhetens og den registrertes interesse at personopplysningene behandles. Videre behandles opplysninger på grunnlag av den registrertes anmodning om å gjennomføre tiltak før en avtaleinngåelse.  
 1. Samarbeid og annet organisatorisk arbeid. Samarbeid med ulike organisasjoner og kontakt med personer i organisatorisk sammenheng vil til tider nødvendiggjøre behandling av personopplysninger, slik som for eksempel registrering av navn, telefonnummer og e-post til kontaktpunkter. Behandling av personopplysninger vil kunne skje på grunnlag av en interesseavveining, der dette er nødvendig i organisatorisk sammenheng og for drift av virksomheten. Behandlingen kan også ha grunnlag i avtale eller fordi behandling er nødvendig for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før avtaleinngåelse. Behandling kan også finne sted på grunnlag av en rettslig forpliktelse som påhviler virksomheten.  
 1. Taushetsplikt 

Ansatte i firmaet er underlagt taushetsplikt og har signert skriftlig taushetserklæring. 

 1. Utlevering av personopplysninger til andre  

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.  

 LIG bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:  

 • Intility AS. Totalleverandør av IT-tjenester.
 • Microsoft
 • 24SevenOffice AS
 • MPR Regnskap AS 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. 

 1. Lagringstid  

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.  

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen personopplysninger må lagres i lengre tid dersom dette er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å forsvare et rettskrav.  

 1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg  

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.    

For å ta i bruk dine rettigheter må du rette en anmodning til firmaet ved Daglig leder Mari Gunnerud. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.  

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende vår kontaktperson en skriftlig henvendelse hvor det tydelig fremgår at du trekker tilbake ditt samtykke.  

 1. Klager 

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. 

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no 

 1. Endringer 

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.