PERSONVERNERKLÆRING

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil Legal Insurance Group (LIG) behandler vi personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er LIG ved daglig leder Silje Aune Gammelli. Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:

Adresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

E-post: silje@legalinsurance.no

Telefon: 21415915

Organisasjonsnr: 995 727 153

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Silje Aune Gammelli på epost silje@legalinsurance.no eller telefonnummer 21415915.

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • Etablering av kundeforhold ved kollektiv forsikring og boligkjøperforsikring
  • Saksbehandling
  • Rekruttering av ansatte

Etablering av kundeforhold ved forsikring

LIG tilbyr ulike forsikringer, herunder kollektive forsikringer og boligkjøperforsikring.

Kollektive forsikringer

Hvis du gjennom din organisasjon eller fagforening har advokatforsikring hos oss, sender organisasjonen/foreningen personopplysninger om deg til oss. De personopplysninger vi registrerer i forbindelse med etablering av kundeforholdet er navn, adresse, medlemsnummer, tlfnr og epostadresse, medlem gyldig fra. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1. bokstav b), oppfyllelse av forsikringsavtalen.

I disse tilfellene behandler vi også opplysninger om medlemskap i fagforening. Ved kjøp av en slik forsikring samtykker du til at LIG behandler informasjon om ditt fagforeningsmedlemskap, og behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a).

Boligkjøperforsikring

Boligforsikring tilbys av LIG og kjøpes gjennom eiendomsmegler i forbindelse med kjøp av bolig. For å registrere boligkjøperforsikringen i våre systemer mottas poliseinformasjon fra eiendomsmegler, dette via forsikringsmegler Søderberg og Partners. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1. bokstav b), oppfyllelse av forsikringsavtalen.

Når du som kjøper tegner boligforsikring hos oss må vi også ut ifra en interesseavveiing også behandle personopplysninger om selgers personopplysninger for å kunne oppfylle forsikringsavtalen og kontakte rette vedkommende. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1. bokstav f), berettiget interesse.

Saksbehandling

LIG driver lite med saksbehandling ettersom selve saksbehandlingen gjennomføres Legal 24 Advokatfirma, se egen personvernerklæring her: https://legal24.no/personvern

LIG utarbeider jevnlig rapporter over aktiverte poliser, og i den anledning behandles følgende personopplysninger: navn, adresse, tlfnr, epost, polisenummer/medlemsnummer, gyldig-dato for polisen/medlemsskap. Dersom forsikringstaker ønsker at en annen enn Legal 24 sine medarbeidere til å håndtere saken vil LIG gjøre en polisesjekk, og får i denne anledning tilgang til poliseinformasjon. Behandlingsgrunnlaget for det er GDPR artikkel 6 nr. 1. bokstav b), oppfyllelse av forsikringsavtalen.

Rekruttering av ansatte

I forbindelse med jobbsøknad vil LIG behandle personopplysninger om jobbsøkeren. Personopplysninger vil kunne inngå i CV, søknad, attester og referanser, og ellers de opplysninger som oppgis i en intervjusituasjon. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) for å oppfylle en mulig arbeidsavtale. Om en søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav b) om arbeidsrettslige forhold.

Etter avsluttet rekrutteringsprosess lagrer LIG personopplysningene i inntil 1 år. Behandlingsgrunnlaget er etter en interesseavveiing i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Polisene tegnet hos oss varer i fem år, og lagring i denne tiden er nødvendig. Etter en interesseavveiing etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) lagres også personopplysninger oppad begrenset til ytterligere fem år, dette er fordi boligkjøperforsikringen har en gyldighetsperiode på 5 år.

Sikkerhet

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/.

For å ta i bruk dine rettigheter må du rette en anmodning til firmaet ved daglig leder Silje Aune Gammelli. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende vår kontaktperson en skriftlig henvendelse hvor det tydelig fremgår at du trekker tilbake ditt samtykke.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Sist oppdatert november 2020